skater profiles archived results news back home

China

Current & Past National Champions in bold

Dance
Cao & J. Cao
Chen, H. & Zhao
Chen, S. & Xiao
Fan & Suo
Guang & M. Wang
Guo, J. & Meng
Guo, Y. & Jin
Huang & X. Zheng
Li & Zhao
Liu & Suo
Qi & Sun
Song & Y. Liu
Su & Zhang
Sun & Jiao
Wang, J. & Gao
Wang, J. & Meng
Wang, S. & X. Liu
Xie & Z. Zheng
Yang & Gao
Yu & C. Wang
Zhang, W. & X. Cao
Zhang, Y. & Wu
Zhao & C. Liu


Ladies
Li Bao
Bei Cao
Yue Cao
Hong Chen
Lu Chen
Yaxuan Cui
Si Tong Dong
Dan Fang
Qian Yue Gao
Bingwa Geng
Jiaxin Guan
Xiaowen Guo
Yalu Guo
Mengju Hou
Na Hou
Yilun Jiang
Yunya Jiao
Yinuo Kong
Hui Li
Jinyu Li
Jiuling Li
Ping Li
Yidan Li
Zijun Li
Rui Liu
Siyu Liu
Yan Liu
Yisha Liu
Fuyi Ma
Xiaoqing Ma
Siyan Mou
Zhenni Ruan
Siyin Sun
Songyu Sun
Wenqian Sun
Jianu Tian
Chao Wang
Jialei Wang
Qingyun Wang
Wei Wang
Xuehan Wang
Yueren Wang
Yu Wei Xi
Yanfang Xiao
Binshu Xu
Huiyi Xu
Caini Yan
Xuan Yu Yan
Binghan Zhang
Fan Zhang
Kexin Zhang
Xiaoxi Zhang
Xin Zhang
Ying Zhang
Ayuan Zhao
Ziquan Zhao
Lu Zheng
Qiuying Zhu


Men
Yang An
Peitong Chen
Gongming Cheng
Song Gao
Yuhang Guan
Zhengxin Guo
Fengbo Jia
Boyang Jin
Ziyu Kang
Dehua Kong
Chengjiang Li
Yunfei Li
Jiaxing Liu
Runqi Liu
Song Liu
Yuyanlong Luo
Xiaodong Ma
Yingdi Ma
Gaofeng Pan
Lun Song
Nan Song
Zijing Teng
Lei Wang
Yi Wang
Jialiang Wu
Guang Yiao Xiang
Ou Hu Xiao
Zuoren Xu
Han Yan
Chao Yang
Zhixue Yang
Rui Yi
He Zhang
Wenbo Zang
Min Zhang
Tianci Zhang
Wen Zhang
Pengkun Zhao


Pairs
Chen & Song
Cheng & Y. Gao
Ding & Ren
Dong & Wu
Fan & Cao
Fan & Liu
Ji & K. Wang
Li, J. & Xu
Li, M. & Jiang
Pang & Tong
Peng & H. Zhang
Ren & Yang
Sha & W. Gao
Shen & Zhao
Sui & Han
Wang, W. & Y. Zhang
Wang, X. & J. Wang
Yu & Jin
Zhang, D. & H. Zhang
Zhang, M. & Xie
Zhang, S. & Y. Zhang
Zhang, Y. & L. Wang
Zhang, Z. & X. Zhang

2004-13 Melanie L. Hoyt
All rights reserved.