skater profiles archived results news back home

China

Current & Past National Champions in bold

Dance
Ai & Y. Wu
Cao, S. & J. Cao
Cao, Y. & J. Cao
Chen, H. & Sun
Chen, H. & Zhao
Chen, S. & Xiao
Chen, X. & Xing
Cong & Z. Sun
Fan & Suo
Feng & Jiao
Gao & Song
Gao & Y. Zhang
Guang & M. Wang
Guo, J. & Meng
Guo, Yi. & Jin
Guo, Yi. & Zhang
Guo, Yu. & P. Zhao
Huang & X. Zheng
Kuai & Xing
Li & Xiang
Li & K. Zhao
Lin & Z. Gao
Liu, H. & C. Liu
Liu, L. & Suo
Ning & Cha. Wang
Qi & X. Sun
Qiao & W. Gao
Ren & Jiao
Song & Y. Liu
Song & Sun
Su & Zhang
Sun & Jiao
Sun & K. Wang
Wang, J. & C. Gao
Wang, J. & Meng
Wang, S. & X. Liu
Wang, X. & K. Zhao
Xie & Z. Zheng
Yang & C. Gao
Yu & Che. Wang
Zhang, W. & X. Cao
Zhang, Y. & N. Wu
Zhao & C. Liu
Zhao & X. Zheng
Zou & Jiao
Zou & Y. Liu
Zou & M. Wang


Ladies
Li Bao
Bei Cao
Qijing Cao
Yue Cao
Hong Chen
Hongyi Chen
Lu Chen
Suqi Chen
Xinyue Chen
Chen Xizi
Yaxuan Cui
Si Tong Dong
Keer Du
Dan Fang
Qian Yue Gao
Yunfeng Gao
Bingwa Geng
Jiaxin Guan
Xiaowen Guo
Yalu Guo
Yuzhu Guo
He Xiyue
Mengju Hou
Na Hou
Jiang Qiuji
Yilun Jiang
Yunya Jiao
Bing Qi Jin
Jin Guanru
Hengxin Jin
Minzhi Jin
Fanxuan Kong
Yinuo Kong
Angel Li
Hui Li
Jiayin Li
Jinyu Li
Jiuling Li
Meiyi Li
Ping Li
Li Shenya
Xiangning Li
Xiaoxue Li
Yidan Li
Yutong Li
Zijun Li
Yi Liang
Shan Lin
Dan Ning Liu
Jialing Liu
Rui Liu
Siyu Liu
Yan Liu
Yisha Liu
Yuqing Liu
Fuyi Ma
Xiaoqing Ma
Siyan Mou
Wanqi Ning
Kun Qian
Quan Yingqi
Junfei Reng
Zhenni Ruan
Michelle Sarah Sun
Siyin Sun
Songyu Sun
Sun Tongqi
Wenqian Sun
Jianu Tian
Chao Wang
Wang Chuyi
Jialei Wang
Wang Lelin
Qingyun Wang
Wei Wang
Xuehan Wang
Yueren Wang
Taylor Woetzel
Yu Wei Xi
Yanfang Xiao
Binshu Xu
Huiyi Xu
Xiaoyi Xu
Caini Yan
Christina Yan
Xuan Yu Yan
Tinghui Yu
Tianqi Yuan
Binghan Zhang
Fan Zhang
Kexin Zhang
Zhang Meichi
Zhang Mingyuqian
Siyang Zhang
Xiaoxi Zhang
Xin Zhang
Zhang Yifan
Ying Zhang
Yixuan Zhang
Ayuan Zhao
Minglu Zhao
Ziquan Zhao
Lu Zheng
Qiuying Zhu
Yi Zhu


Men
Yang An
Peitong Chen
Yudong Chen
Gongming Cheng
Cui Hong Ming
Diao Shijie
Dong Ziming
Shuai Fang
Song Gao
Zi Jian Gao
Yuhang Guan
Xiangnan Guo
Yunzhi Guo
Zhengxin Guo
Yan Hao
Fengbo Jia
Boyang Jin
Ziyu Kang
Dehua Kong
Chengjiang Li
Jiahao Li
Luanfeng Li
Tangxu Li
Yuheng Li
Yunfei Li
Zeen Li
Li Zixu
Ziyin Li
Jiaxing Liu
Liu Motong
Runqi Liu
Song Liu
Yuhang Liu
Yunda Lu
Yuyanlong Luo
Xiaodong Ma
Yingdi Ma
Gaofeng Pan
Zhiming Peng
Qu Zhibo
Rong Qinglong
Lun Song
Nan Song
Zijing Teng
Jinze Wang
Lei Wang
Wang Pofeng
Wang Tianze
Yi Wang
Zijian Wang
Jialiang Wu
Guang Yiao Xiang
Ou Hu Xiao
Juwen Xu
Zuoren Xu
Han Yan
Chao Yang
Zhixue Yang
Rui Yi
Lingxiao Yu
He Zhang
Wenbo Zang
Min Zhang
Tianci Zhang
Wen Zhang
Pengkun Zhao
Lei Zhu


Pairs
Chen & Guo
Chen & Song
Cheng & Y. Gao
Ding & Ren
Dong & Wu
Fan & Cao
Fan & X. Liu
Gao & Li
Gao & Xie
Han & Kang
Han & Yang
Ji & K. Wang
Li, J. & Xu
Li, M. & Jiang
Liu & T. Wang
Pang & Tong
Peng & Jin
Peng & H. Zhang
Ren & Yang
Sha & W. Gao
Shen & Zhao
Sui, J. & Guo
Sui, J. & Yang
Sui, W. & Han
Tang & Yang
Wang, H. & Jia
Wang, W. & Y. Zhang
Wang, Xue & J. Wang
Wang, Xuehan & L. Wang
Wang, Y. & Huang
Yu & Jin
Yu & Zhang
Zhang, D. & H. Zhang
Zhang, M. & Song
Zhang, M. & Xie
Zhang, S. & Y. Zhang
Zhang, Yue & L. Wang
Zhang, Yuy. & Jia
Zhang, Z. & Xie
Zhang, Z. & X. Zhang
Zhao & Xie
Zhu & Y. Liu

© 2004-21 Melanie L. Heaney
All rights reserved.